גרף 3.2. שיעורי פריון כולל בקרב נשים יהודיות לפי מידת דתיות, 2013-1980

עובד מתוך נתונים של: אחמד חליחל, פריון של נשים יהודיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים 2014-1979. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סדרת ניירות טכניים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *