Israel-Diaspora Relations

70 שנה ליחסי ישראל-תפוצות: הדור הבא

דיאלוג ישראל תפוצות 2018 70 שנה ליחסי ישראל – תפוצות: הדור הבא דו"ח מיוחד של המכון למדיניות העם היהודי ראשי הפרויקט: שמואל רוזנר, ג’ון רסקיי משתתפים: דב מימון, נח סלפקוב, דן פפרמן, עוזי רבהון, אדר שיבר עורכים: רמי טל ובארי גלטמן  
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום