Annual Assessments

2018 Annual Assessment

THE JEWISH STATE AT 70

PROJECT HEAD

Dr. Shlomo Fischer

Contributors

Avinoam Bar-Yosef, Dan Feferman, Avi Gil, Inbal Hakman, Michael Herzog, Dov Maimon, Gitit Paz-Levi, Judit Bokser Liwerant, Steven Popper, Uzi Rebhun, Shmuel Rosner, John Ruskay, Noah Slepkov, Adar Schiber, Shalom Salomon Wald

EDITORS

Barry Geltman
Rami Tal

2018 Annual Assessment

כ–80 אחוזים מאוכלוסייתה של מדינת ישראל הם יהודים, ומדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי.
מהי הזהות היהודית של האוכלוסייה היהודית בישראל?

זהות יהודית-ישראלית היא זהות מורכבת, המתייחסת הן לנוהגים ולאמונות של היהדות כדת והן לתרבות יהודית, כמו גם לגישות והבנות בנוגע למרכיבים המרכזיים של זהות קולקטיבית כפי שהם מתייחסים ליהודיוּת – לאום, תרבות, דת ואתניות. תפיסות ונוהגים אלו קשורות לשאלות כיצד יהודים ישראלים חושבים על המדינה היהודית, תכליתה והצדקתה? ואיך יהודיוּת ויהדות כדת מתייחסות לסְפֵרָה הציבורית?

המכון למדיניות העם היהודי דן במאמר זה בשאלות הללו. הממצאים המרכזיים העולים מהמחקר:

  1. החברה היהודית – ישראלית אינה מקשה אחת, אלא מאופיינת במנעד לגבי אופני שמירת המסורת והנוהגים הדתיים.
  2. החברה היהודית – ישראלית מפולגת ביחס לשאלות יסוד של הקיום היהודי: מה המשמעות של להיות יהודי? מה התכלית וההצדקה של מדינת ישראל? מה היחס בין זהות יהודית לבין זהות ישראלית?
PreviousNext