דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

בדמוקרטיות חוקתיות כללי המשחק שעל בסיסם מתנהלת המדינה – ובהם הסמכויות של רשויות השלטון ומערכת האיזונים והבלמים ביניהן – מעוגנים בחוקת המדינה ואינם ניתנים לשינוי בלא הסכמה רחבה. נוסף על כך, ברוב המדינות הדמוקרטיות נוהגת תרבות חוקתית, ומשמעה של זו הוא שרשויות השלטון אינן מעלות על דעתן לשנות את הסדרי החוקה על פי נוחותן הרגעית.
ואולם לא זה המצב בישראל. כללי המשחק שלנו קבועים בחוקים רגילים ובחוקי יסוד. אלו גם אלו ניתנים לשינוי בלא הסכמה רחבה. זוהי תקלה, והיא מציבה את הדמוקרטיה הישראלית על מדרון חלקלק ומסוכן: רוב קואליציוני זעיר יכול לשנות, לדוגמה, את חוקי הבחירות, את סמכויות בית המשפט ואפילו את המשטר הנוהג במדינה.

אין מדובר בחשש תאורטי. בשנות העשור החולף שינתה הכּּנסת את חוקי היסוד של מדינת ישראל מספר פעמים רב יותר ממספר כל השינויים החוקתיים שנעשו בחוקה האמריקאית מאז נכנסה לתוקף בשנת 1789 . כל ראשי הממשלה האחרונים, מכל גוני הקשת הפוליטית, בחרו לשנות חוקי יסוד כדי שהללו יתאימו לצורכיהם הפוליטיים. הרפורמה המשפטית שהוצעה לפני כשנה היא צעד נוסף, דרמטי, באותה דרך.

דווקא משום שבישראל השסע החברתי האידאולוגי הוא עמוק, אנו זקוקים למסמך חוקתי שיעגן את כללי המשחק לתפקודן הנאות של רשויות השלטון – "חוקה פרוצדורלית"; או, בשמה האחר, "חוקה רזה". שלא כמו חוקה מלאה, חוקה רזה אינה עוסקת בחזון ובייעוד של המדינה. תחת זאת היא מתמקדת בעיצוב של מוסדות המדינה כך שתהיה ודאות שקבלת ההחלטות של המדינה נעשית בהגינות וביעילות. חוקה רזה נאותה תבטיח את הייצוג הראוי ואת ביזור הכוח הפוליטי ותחזק את מערכת האיזונים והבלמים, שבמצב העניינים הנוכחי נתונה לאיום תמידי. חוקה רזה תהיה נמל המבטחים למשטר הדמוקרטי בישראל.
*
המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים; נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה"; היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שהוא ישקף את כל חלקי החברה הישראלית.

בכוונת המכון לייסד גם זרוע ציבורית לתוכנית, שתפעל להנגשת הרעיון של חוקה רזה וההסדרים הקונקרטיים שנציע לציבור הרחב, כמו גם זרוע חינוכית. בכוונתנו לקיים כנסים ציבוריים לקהל מקצועי ולקהלים משפיעים רלוונטיים כדי ליצור תמיכה רחבה במאמץ עצמו ובתוצריו.
לסיום, יודגש: חוקה רזה אינה יכולה להיות תחליף לכינונה של חוקה מלאה למדינת ישראל. מדינת ישראל חייבת לעצמה בירור יסודי של עיקריה ושל זהותה, ועליה לקבל על עצמה מחויבות למגילת זכויות אדם עשירה.

התוכנית המוצגת כאן מתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל ממערך מוסדי משטרי יציב. קיומו יאפשר לכל הצדדים במחלוקת הישראלית לנהל בדורות הבאים את הוויכוחים ביניהם מתוך הישענות על כללי משחק מוסכמים והוגנים שאינם ניתנים למניפולציות שכל תכליתן היא לשרת אינטרסים חולפים.

הקודםהבא