הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

ישראל עברה את ארה"ב בדירוג האוכלוסייה היהודית הגדולה בעולם – או שלא? ישראל, כמדינה ריבונית, עורכת מפקדי אוכלוסין. ארה"ב אינה אוספת נתונים על השתייכות דתית, כך שקיים ספק גדול יותר לגבי האומדן המדויק של מספר היהודים באוכלוסייתה. המחקר המדובר של מכון פּיוּ ומחקר נוסף על יהודים אמריקאים, בעריכת חוקרים באוניברסיטת ברנדייס, מציעים אומדנים שלפיהם הקהילה היהודית בארה"ב מונה יותר מ-6 מיליון נפש. ממצא זה שנוי במחלוקת והוא נדון בהרחבה בפרק העוסק בדמוגרפיה. העובדה שהחרדים הם מגזר הצמיחה הגדול ביותר ובהפרש ניכר, בצירוף הוויכוח המתנהל על המדיניות בשאלת הזהות היהודית, הם העומדים במוקד ההערכה השנתית שבידיכם.

שתי התפתחויות אלו מלמדות כי הדמוגרפיה היתה ונותרה 'משחק סכום-אפס' מנקודת הראות של העם היהודי. האוכלוסייה היהודית הגדולה היחידה בעולם עם שיעורי פריון גבוהים (הרבה מעבר לשיעור התחלופה) היא זו שבישראל. כמעט בהגדרה, כל ההשפעות על הדמוגרפיה שאינן ביולוגיות, כגון הגירה מארצות אחרות, באות תמיד על חשבון הקהילות היהודיות בארצות המוצא. אם צעדי המדיניות שננקטו לאחרונה במטרה להגביר את האטרקטיביות של ישראל בעיני יהודים שמהגרים מצרפת יהיו יעילים, התוצאה מכך תהיה שהאוכלוסייה היהודית בצרפת תקטן.9 יש מקום להשערה כי ככל שהאוכלוסייה היהודית בכל מקום נתון תהיה קטנה יותר, כך יפחת הסיכוי שבני ארצם הלא-יהודים יפַתחו הזדהות כלשהי עם האינטרסים של העם היהודי, או אף יקיימו בעצמם קשרים עם הקהילה היהודית המקומית, גם לא בשיעורים הזעומים המקובלים כיום ברוב ארצות התפוצה.

כבעבר, המהלכים האחרונים שנקטה ממשלת ישראל לקיצוץ התמיכות המוענקות למשפחות חרדיות, בצד התחזקות המגמה לעידוד השתתפות החרדים בשוק העבודה, יכולים להשפיע על שיעורי הפריון גם בקהילה זו. בקהילות החרדיות בארצות שמחוץ לישראל, שם כבר נהוג יותר להביא בחשבון אילוצים כלכליים על הרחבת המשפחה, נראה כי ההבדלים בשיעורי הפריון של החרדים, בהשוואה לזרמים הדתיים האחרים ביהדות ובקרב יהודים המזדהים כיהודים אך אינם משתייכים רשמית לקהילה, עתידים להימשך; התוצאה מכך תהיה הגדלת הנתח של הזרמים החרדיים וזרמים אורתודוקסיים אחרים באוכלוסיה היהודית. הגורמים המכריעים המרכזיים לעתיד היהודי בקהילות העולם שמחוץ לישראל יהיו, כנראה, המגמה הנמשכת של ריבוי נישואים מעורבים, שאלת היחס לצאצאים הנולדים מנישואים אלה, ומה ייעשה כדי לשלב אותם בחיי הקהילה היהודית. הניתוחים של מחקר פּיוּ ציינו כי אחד המקורות האפשריים לגידול דמוגרפי הוא הגברת שיעור ההזדהות כיהודים בקרב צאצאי נישואים מעורבים.

הואיל ובממד הדמוגרפי נרשמים שיעורי השינוי האיטיים ביותר משנה לשנה, לא כללנו בשאלון הסקר שלנו שאלות מתחום זה. יחד עם זאת מעניין לציין כי ברוב הממדים האחרים, ובמיוחד בשאלות המעמיקות על זהות יהודית, המשיבים מודעים היטב לחשיבות הדמוגרפיה ולאופנים שבהם היא יכולה להשפיע על התוצאות בשנים הבאות.

ישנה כמובן אפשרות שבעתיד תצטייר תמונה דמוגרפית חיובית יותר של הקהילה היהודית בארה"ב. אבל חשיבות גדולה אף יותר עשויה להיות לצעדים היזומים השונים (הנדונים בהערכה השנתית שבידיכם) הננקטים במטרה לחזק את ההשתייכות לקהילות יהודיות בחו"ל וגם כדי להביא לכך שתהליכי קיבוץ הגלויות והקליטה בישראל יתאימו יותר לצרכים המודרניים. לכן, המדד שלנו השנה בממד זה מצביע על כיוון חיובי.

הקודםהבא