הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2013-2014

הערכה שנתית 2013-2014
מס' 10

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
נדיה אליס, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, דב מימון, אסף ניסנבוים, דוד סאקס, נח סלפקוב,
סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן, אנטוני קורנשטיין, שמואל רוזנר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

תודה מיוחדת לפרופ' עוזי רבהון ולפרופ' גדעון שמשוני

לקריאת המסמך המלא: ההערכה השנתית 2013-2014
הקדמה
שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013
מדדים נבחרים על יהדות העולם – 2014-2013
הערכת נטו משולבת
שער שני: חמישה מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
צומת דרכים אסטרטגי 2014
משולש היחסים: ירושלים, וושינגטון והקהילה היהודית
קשר בין קהילות
קשרי קהילות וישראל
זהות והזדהות
עולמות נפרדים: מערכות זהות יהודית בישראל ובתפוצות
שוויון בנטל השירות הצבאי: התקדמות איטית אך מימוש השאיפה עדיין רחוק מאיתנו
משאבים חומריים
משאבים חומריים: 2014-2013
דמוגרפיה
סוגיית מספר היהודים בארצות הברית: הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים
דמוגרפיה חרדית – ארצות הברית ובריטניה
שער שלישי: מאמרים מיוחדים
יהדות דרום אפריקה אחרי עשרים שנות דמוקרטיה
1989-2014 : יהודים דוברי רוסית כעבור עשרים-וחמש שנה
על מנהיגוּת נשים בקהילה היהודית המאורגנת באמריקה
מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

הערכה שנתית 2013-2014

חמישה ממדים עיקריים – גיאופוליטיקה, קשרים בתוך ובין קהילות, גיבוש ומתן ביטוי לזהוּת, משאבים חומריים, ודמוגרפיה – משפיעים על האינטרסים וההישגים של העם היהודי.1 בהערכה השנתית לשנה זו חו­­ֹנֵך המכון למדיניות העם היהודי נוהג לפיו בכל שנה יובלט אחד מחמשת הממדים האלה ויעמוד במוקד הניתוח. בהערכה המשולבת הנוכחית יובלט ממד הזהוּת, ובנוסף לו דיון בארבעת הממדים הנלווים. בכל חמשת הממדים, הפרשנות למגמות ולשינויים, במטרה להגיע להערכת נטו המשקפת במדויק את המאזן בין אתגרים להזדמנויות, מותירה מרחב ניכר לשיפוט סובייקטיבי. לצורך השלמת הדיונים המדיניים המוגשים בהערכה השנתית, המכון למדיניות העם היהודי ערך סקר בקרב מדגם קטן של אנשים נבחרים, שנועד בחלקו לשמש כמנגנון לאיתור וזיהוי שינויים שאחרת אולי היו נעלמים מעינינו.2 תשובות אלו צורפו לנתונים ממקורות אחרים, לצורך גיבוש ההערכות הבאות למגמות בטווח הקצר.

הקודםהבא