2016

הערכה שנתית 2016

הערכה שנתית 2016
5776

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, רמי דניאל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, עינת וילף, סוזנה כהן-וייס, סיימון לוקסמברג, דוד לנדס,
דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2016

שנת 2015 עמדה בסימן תמורות קלות בלבד בגודלה של האוכלוסייה היהודית העולמית ובדפוסיה הדמוגרפיים. באופן מיוחד ניתן לציין את הגידול במספרם של תושביה היהודיים )וחסרי דת( של ישראל בכ 130,000- , גידול במספר העולים לישראל )המשך למגמה שנצפתה בשנתיים הקודמות(, ויציבות ברמה הגבוהה של פריון יהודי בישראל למעלה מ 3- ילדים לאישה. לפיכך, אנו משאירים את כיוון השעון הדמוגרפי ללא שינוי.

הקודםהבא