הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

שאלה זו בוחנת בצורה ישירה את הקשר שחשים יהודים ברחבי העולם לישראל. השאלה נבחנה במספר סקרים, אם כי בניסוח שונה של השאלות. בסקרי AJC בין השנים 2000 ל-2005, נעשה שימוש במונח קרבה (close), בסקרים אחרים, נעשה שימוש במונח קשר רגשי (emotional attachment).

יהדות ארצות הברית

הנתונים על קרבה לישראל בסקרי AJC מתייחסים לשנים 2000-2005 בלבד. בשנים אלה, ניתן להבחין בעלייה קלה בתחושת הקרבה, אם כי לא מדובר בעלייה משמעותית (מ-74.3 אחוזים בשנת 2000, ל-76 אחוזים בשנת 2005). גיל המשיבים, כמו גם ההזדהות שלהם עם זרם דתי, משפיעים באופן מובהק על תחושת הקרבה. בקבוצות הגיל הבוגרות יותר, ובקרב אורתודוכסים, שיעורים גבוהים יותר מעידים על תחושת קרבה חזקה יותר.


שאלה בנוסח מעט שונה נשאלה בסקר PEW (2013). בסקר זה נשאלו הנסקרים עד כמה הם קשורים רגשית לישראל (How emotionally attached are you to Israel)? למעלה מ-60% מהם הצהירו כי הם חשים קשר (30% השיבו כי הם קשורים מאוד, 39% השיבו כי הם קשורים במידת מה), בעוד ש- 31% השיבו כי הם אינם קשורים כל כך או כלל. גם בסקר JSTREET לשנת 2018 נשאלה שאלה על תחושת הקשר הרגשי לישראל. 32% השיבו כי הם חשים קשר חזק לישראל, 33% השיבו כי הם קשורים במידת מה, 23% השיבו כי הם אינם קשורים, ו-12% השיבו כי כלל אינם חשים קשורים לישראל.

יהדות אירופה

בסקרי FRA באירופה, נשאלו המשיבים על הקשר שלהם למדינת המוצא, לאזור המוצא, לאירופה בכלל ולישראל. הסקר, שהתפרסם בשנת 2019, 3 מצא כי כ-69% מהיהודים באירופה מעידים על קרבה חזקה לישראל. כמו בסקרים אחרים, נמצא קשר מובהק בין גיל לתחושת קשר, כאשר בקרב צעירים בגילאי 16-34 62% העידו על תחושת קשר גבוהה או גבוהה מאוד לישראל, לעומת 69% בגילאי 35-59, ו-72% בקרב בני השישים פלוס.

יהדות קנדה

רוב משתתפי הסקר בקנדה (79%) הצהירו שהם מאוד קשורים (48%), או די קשורים (31%) לישראל. המחקר הקנדי בחן על איזה רקע הנשאלים חשים קשר לישראל – דתי, מוצא, תרבותי, כל השלושה או אחר. תשובות הנשאלים התחלקו באופן הבא:
טבלה 1: הרקע המוביל לתחושת הקרבה לישראל (קנדה)

סה”כ קנדה קשר דתי קשר מבוסס מוצא קשר תרבותי כל השלושה אחר בהשוואה לארה"ב (PEW)
קשורים מאוד 48 60 32 36 61 47 30
קשורים חלקית 31 25 31 39 28 32 39
לא כ”כ קשורים 11 7 18 14 8 13 22
לא קשורים כלל 8 7 17 11 3 7 9

יהדות אוסטרליה

סקר Gen08 בחן קשר רגשי לישראל (Emotional (attachment to Israel, 75% מהמשיבים השיבו כי הקשר חזק מאוד או חזק.

הקודםהבא