הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

זוהי אחת מהשאלות שנשאלות באופן עקבי ובניסוח כמעט זהה בסקרים רבים. עקביות זו מאפשרת השוואה לא רק בין סקרים שונים, אלא זיהוי מגמות לאורך זמן. בנוסף היא מאפשרת להבין לא רק את חשיבות הדאגה לישראל בקהילות יהודיות שונות ברחבי העולם, אלא גם את הקשר בינה לבין תפיסת הזהות היהודית של המשיבים.

יהדות ארצות הברית

נתוני AJC המתייחסים ליהדות ארצות הברית מציגים מגמה מעורבת, בכיוון ירידה (מ-80% שהביעו הסכמה ש"דאגה לישראל" היא מרכיב חשוב של יהודיות בשנת 2000, ל-62% שהביעו הסכמה בשנת 2019).

הנתונים מלמדים כי מידת ההסכמה/ אי-ההסכמה עם ההיגד מושפעת באופן מובהק ממספר רב של נתונים דמוגרפים, בהם, כמו בשאלה הקודמת, גיל הנבדקים – מבוגרים מסכימים עם ההיגד הרבה יותר מאשר צעירים; העמדות האידאולוגיות של המשיבים (הנעות בין ליברליות לשמרניות) – משיבים עם נטייה לשמרנות מסכימים יותר מאשר ליברלים; והזרם הדתי – אורתודוכסים נוטים להסכים יותר מאשר רפורמים וחילונים.

כפי שעולה מן הגרף, קבוצת הגיל הצעירה ביותר (קרי, מתחת לגיל 30), מציגה ברוב השנים שיעורי תמיכה מעט גבוהים יותר מקבוצת הגיל שאחריה (30-39). ניתוח הנתונים עבור השנים 2001, 2004, 2005 ו-2018, בהן שיעור המסכימים עם ההיגד שגילם נמוך מ-30 גבוה משיעור המסכימים עם ההיגד בקבוצת הגילאים 30-39, מעלה כי ההשתייכות לזרם דתי, שכאמור נמצאה מובהקת, משחקת תפקיד מרכזי בתופעה זו. בשנים אלו, שיעור הנבדקים שהצהירו כי אינם משתייכים לאף זרם יהודי בקרב גילאי 30-39 עמד על מעל ל-30% מה שהטה את התשובות של הקבוצה כולה. אנו רואים אם כן שחפיפה בין גיל לבין השתייכות לזרם ביהדות, משפיעה על תשובות המשתתפים.
משתנה נוסף שיש לו השפעה מובהקת על התשובות לשאלת ה״דאגה״ הוא מספר הביקורים בישראל. יהודים שביקרו בישראל נטו להסכים יותר עם ההיגד. גם הקשר בין גיל ומספר הביקורים בישראל לבין המענה להיגד מובהק ברוב קבוצות הגיל. הגרף הבא (AJC 2017) מלמד שלמעט במקרה של שתי קבוצות (גילאי 50-59 ומעל שבעים), הביקור בישראל משפיע על מידת ההסכמה עם ההיגד. קשר זה מובהק גם בשנים אחרות (2000, 2005, 2012, 2016).

טבלה 2: הסכמה ש"דאגה לישראל היא חלק חיוני או חיוני מאוד ביהדותי": נתונים בחתכים שונים ממבחר סקרים

AJC NJPS Pew JPPI (US) JPPI (World)
2000 2005 2013 2018 2019 2000 2013 2018
סה"כ 80.0% 79.4% 75.4% 70.1% 62.0% 81.0% 43.0% 91.1% 87.8%
מגדר זכר 80.3% 80.3% 73.3% 66.5% 61.0% 39.0% 92.6% 87.8%
נקבה 79.8% 78.6% 77.5% 73.7% 63.0% 46.0% 90.1% 87.3%
קבוצת גיל 1 <30:
73.6%
<30:
80.4%
18-29:
56.8%
18-29:
67.6%
18-29:
44%
18-34:
75%
18-29:
32%
18-29:
84.8%
18-29:
79.4%
2 30-39:
85.5%
30-39:
68.9%
30-44:
47.2%
30-49:
57.3%
30-49:
53%
35-49:
78%
30-49:
38%
30-49:
87.3%
30-49:
84.8%
3 40-49:
78.7%
40-49:
77.2%
45-59: 79.6% 50-64: 74.9% 50-64: 77% 50-64: 83% 50-64: 47% 50-64: 96.7% 50-64:
96.3%
4 50-59: 81% 50-59: 79.6% 60+:
80%
65+: 78.3% 65+: 72% 65+: 87% 65+: 53% 65+: 96.7% 65+: 97.4%
5 60-69: 77.4% 60-69: 84.8%
6 70+: 79.6% 70+: 87.4%
השקפה פוליטית ליברלית מאוד ליברלי:
77.8%
ליברלי:
74.4%
65.2% 54.0% מאוד ליברלי:
67.7%
מאוד ליברלי:
68.1%
נוטה לליברליות 80.7% 62.0% 73.9% ליברלי:
88.6%
ליברלי:
86.4%
אמצע 80.7% 62.0% 73.9% 96.4% 90.2%
נוטה לשמרני 85.6% 90.0% 92.2% שמרני:
100%
שמרני:
97.30%
שמרני שמרני:
84.1%
מאוד שמרן: 80%
89.6% 80.8% מאוד שמרן:
100%
מאוד שמרן:
87.5%
תמיכה מפלגתית רפובליקאים 80.2% 80.9% 91.8% 83.8% 80.0%
דמוקרטים 81.5% 81.9% 71.1% 67.6% 58.0%
עצמאים 76.6% 73.5% 74.0% 67.6%
אחר 67.4% 57.0%
זרם אורתודוכסים 95.9% 91.8% 73.3% 95.7% 90.9%
חרדי 87.2% 57.0% 45.0%
אורתודוכסי מודרני 95.7% 97.0% 88.0% 79.0%
קונסרבטיבי 88.8% 90.0% 80.1% 87.4% 85.0% 91.0% 58.0% 92.7% 92.4%
רפורמי 76.1% 75.3% 80.9% 75.7% 68.0% 81.0% 42.0% 85.3% 85.3%
ללא השתייכות/ חילוני 68.5% 67.6% 72.0% 54.4% 42.0% 69.0% 31.0% 92.0% 82.5%
רקונסטר’ 80.0% 77.3% 32.0% 61.3% 72.0%
מסרב 60.0% 40.0% 36.4% 43.8%

יהדות אירופה

סקרי FRA בשנים 2012 ו- 2018 בחנו כמה חשובה התמיכה בישראל לזהות היהודית של המשיבים (How important, if at all, is Supporting Israel to your sense of Jewish identity). בסקר שהתפרסם בשנת 2018 (הנתונים נאספו בשנת 2012), רוב המשיבים (81%) הסכימו שתמיכה בישראל היא מרכיב חשוב בזהותם היהודית. הממצאים לפי גיל מלמדים שהתמיכה בישראל עולה בקרב קבוצות מבוגרות יותר. בעוד ש-74% בקבוצת הגילאים שמתחת ל-30, ו-72% בקבוצת הגילאים שבין 30-39 סבורים שהתמיכה חשובה או חשובה מאוד, בקבוצת הגילאים 40-49 81% סבורים כך, בקרב גילאי 70-79 87% סבורים כך, ובקרב בני השמונים ומעלה 88% סבורים כך. בחלוקה למדינות, צרפת היא המדינה שבה הייתה ההסכמה הגבוהה ביותר עם חשיבות התמיכה בישראל (90%), אחריה בלגיה, גרמניה ואיטליה (83%). המדינה שבה שיעורי ההסכמה הם הנמוכים ביותר היא הונגריה, עם 66% אחוזי הסכמה. אין בידנו חלוקה למדינות מהסקר שפורסם השנה, אולם שיעור המסכימים הכולל באירופה ירד (73%). בחלוקה לפי קבוצות גיל המצב נשאר דומה. התמיכה בישראל עולה בקרב קבוצות גיל מבוגרות יותר, עם שיעור תמיכה של 74% בקרב צעירים בגילאי 16-34, אשר עולה ל- 85% בקרב גילאי 35-59 ו- 86% בקבוצת הגילאים שישים פלוס.

יהדות קנדה

הסקר הקנדי שאל את השאלה מה חיוני כדי להיות יהודי (What is essential to being a Jewish?), והציע מספר אפשרויות, ביניהן הדאגה לישראל. 43% השיבו כי הדאגה לישראל חיונית, 43% נוספים השיבו כי היא חשובה אך לא חיונית. גם בשאלה זו ניכרת השפעת הגיל, כאשר בקבוצת הגילאים 18-29 37% סבורים שהדאגה חיונית (השיעור יורד מעט בקבוצת הגילאים 30-44), לעומת 57% בגילאי 75 ומעלה.

הקודםהבא