הערכות שנתיות

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות
מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב
פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית

 

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים:

אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר,
דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

דו"ח ראשוני

  • הגידול המשמעותי בשיעור הקהילות האורתודוכסיות של חסידים וליטאים (״ישיבתיים״) ביהדות אמריקה מעלה את האפשרות שנוצר צורך להגביר את המעורבות הקהילתית, האזרחית והפוליטית של החרדים בארצות הברית.
  • המכון למדיניות העם היהודי יזם פרויקט לדיון בשאלה זו, וקיים סמינרים של דו-שיח מובנה בהשתתפות חרדים ומנהיגים קהילתיים.
  • במהלך הדיונים הללו, רוב החרדים וגם מנהיגי הקהילות שאינם חרדים תמכו ביעדים של בניית אמון וחיזוק שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים.

במחצית השנייה של שנת 2018 יזם המכון למדיניות העם היהודי פרויקט בשם כיצד לעודד/ לעורר/ לייצר את המעורבות האזרחית והפוליטית של הקהילה החרדית בארצות הברית. מטרתו של הפרויקט לפתוח דיון על ההשלכות של שינוי דמוגרפי חשוב בחיים היהודיים באמריקה – הגידול בשיעורם של האורתודוכסים, ובמיוחד של קהילות חסידיות וישיבתיות. פרויקט זה בוחן, בין היתר, האם השתתפות נרחבת יותר של החרדים, בחיים הציבוריים באמריקה ובחיים הקהילתיים ובארגונים היהודיים, כגון הפדרציות, היא התפתחות רצויה או נחוצה. לצורך זה פתח המכון בסדרה של דיונים עם מנהיגים הן מקהילת ״המקפידים במצוות״ ("Frum") והן מקהילות יהודיות אחרות, וכן קיים מספר סמינרים של דו-שיח עם משתתפים אורתודוכסים ולא-אורתודוכסים בקהילות יהודיות מרכזיות בצפון אמריקה. משתתפי הסמינרים גם מילאו שאלון קצר. הפרויקט מבקש לזהות מספר נימוקים לצורך במעורבות גדולה יותר של הקהילה שומרת המצוות בחיים הציבוריים, וכן אתגרים שעימם יש להתמודד.

הערה בנוגע למינוחים: במהלך הפרויקט גילינו כי אין הסכמה בין כל המנהיגים החסידיים והישיבתיים על הטרמינולוגיה שבה יש להשתמש ביחס אליהם. יתירה מכך, בעניין זה ישנה רגישות, בשל קונוטציות הנוגעות לשמות ולמונחים שונים. משום כך אנו משתמשים במונחים "אורתודוכסים ישיבתיים וחסידיים", "חרדים" ו"מקפידים במצוות (פרוּם)" כחלופיים, תוך שאנו מציינים את הקונוטציות השונות (חיוביות ושליליות) הקשורות לכל אחד ממונחים אלה.
הקודםהבא