הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020

 1. בדומה לקוטביות, גם שסעים מתייחסים לפערים בין קבוצות. לפי פרס ובן רפאל (2006), שסע מתייחס לפערים (רוחב) ולחומרת הקונפליקט (עומק) בין שתי קבוצות. סמוחה, סמי, “שסעים מעמדיים, עדתיים ולאומיים ודמוקרטיה בישראל,” בתוך אורי רם (עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, ברירות הוצאה לאור, 1993, עמ’ 172-202. פרס, יוחנן, אליעזר בן רפאל, קרבה ומריבה – שסעים בחברה הישראלית, תל אביב: עם עובד והמכללה האקדמית ספיר, 2006
 2. פרס ובן רפאל, שם.
 3. Pew, (2016), “Israel Religiously Divided Society,” https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/03/Israel-Survey-Full-Report.pdf
 4. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (31 לדצמבר 2019), “בפתחה של שנת 2020- יותר מ- 9.1 מליון תושבים במדינת ישראל”:
  https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/413/11_19_413b.pdf
 5. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (29 באוקטובר 2019), “לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018 מוביליות בין דורית: השכלה, תעסוקה ושינויים במידת הדתיות,” הודעה לתקשורת: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/323/19_19_323b.pdf
 6. “העם היהודי אמצעים ומשאבים”, פורסם במסגרת ההערכה השנתית לשנת 2016 של המכון למדיניות העם היהודי. http://jppi.org.il/en/article/aa2016/
 7. https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%93%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf
 8. https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
 9. עליית האורתודוכסיה וקיטוב פוליטי- תרבותי בקהילה היהודית האמריקאית, ההערכה שנתית 2017
 10. Weisberg, Herbert E. 2019. “More Democratic than Liberal.” The Politics of American Jews. Pp. 110-121
 11. Jones, Robert P., Daniel Cox, Robert Griffin, Molly Fisch-Friedman, and Alex Vandermaas-Peeler, “Emerging Consensus on LGBT Issues- Findings from the 2017 American Values Atlas,” PRRI, 2018
 12. Pew, Views about Homosexuality among Jews, https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/jewish/views-about-homosexuality/
 13. Pew, 2015, America’s Changing Religious Landscape
 14. רוזנר, שמואל, וג’ון רסקיי, המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם, המכון למדיניות העם היהודי, עמ’ 67-74, 2016
 15. Sasson Theodore. Janet Krasner Aronson. Fern Chertok. Charles Kadushin. And Leonard Saxe. “Millennial Children of Intermarriage: Religious Upbringing, Identification, and Behavior Among Children of Jewish and Non-Jewish Parents.” Cont Jewry (2017) 37:99–123
 16. ייתכן כי חלק מההסבר לפער הוא הפרדה בין חרדים לאורתודוכסים מודרניים בשנת 2019
הקודםהבא