דוחות

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:
אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

השנה התברר כי מספר היהודים בארה״ב נמצא בעלייה, וניתן לשער כי עלייה זו משקפת בעיקר תמורות בזהות הקבוצתית והרגשה בטוחה להזדהות כיהודים. מידע זה נשען ברובו על סקר של האוכלוסייה היהודית בארה״ב שערך מרכז המחקר פיו בין נובמבר 2019 ליוני 2020 . הסקר מספק, בין השאר, מבט עדכני על מצבה הדמוגרפי של יהדות ארה"ב, לרבות גודל האוכלוסייה, פיזורה הגיאוגרפי, והישגיהם ההשכלתיים והכלכליים של היהודים. מאפיינים אלו ניתנים להשוואה עם מאפיינים של כלל האוכלוסייה. במהלך תקופה זו, ובנפרד, פנה מרכז פיו למספר גדול של תושבי ארה"ב, ובתוכם מדגם של יהודים, כדי לשמוע על דפוסי התמודדות עם מגפת הקורונה. שני נושאים אלה עומדים במרכז המדד המוצג כאן. הערות הסיכום מתייחסות לדמוגרפיה ולקורונה במבט יהודי כלל עולמי לרבות השלכות למחקר עתידי.

דמוגרפיה

גודל האוכלוסייה
סקר פיו החדש מצא כי בשנת 2020 היו בארה"ב 7.5 מיליון בני אדם שהגדירו את עצמם יהודים. שלושה-רבעים מהם מזדהים כמי שדתם יהדות ועוד רבע מזדהים כיהודים מבחינה אתנית, תרבותית או בגלל מוצאם המשפחתי.1 אנו סבורים כי יש להוציא ממניין זה 200,000 ילדים עם זהות דתית כפולה (יהודית ועוד דת), ולפיכך אומדים את מספר יהודי ארה"ב ב-7.3 מיליון (גרף 1, מסלול 1).

סקר פיו הקודם של יהודי ארה"ב נערך בשנת 2013. בסקר זה נמצאו 5.7 מיליון יהודים (לפי הגדרות זהות) ועוד כמיליון בני אדם שהגדירו עצמם כיהודים "באופן חלקי" (ללא שהיתה להם זהות דתית אחרת). היו אז שטענו כי יש לכלול יהודים חלקיים אלה במניין האוכלוסייה היהודית האמריקאית ולהעמיד את מספרה בהתאם על 6.7 מיליון יהודים (גרף 1, מסלול 2). הסקר החדש של 2020 לא איפשר למשיבים לבחור בהגדרה יהודית חלקית אלא רק בין יהודי לבין לא יהודי. אנו מניחים כי משיבים שב-2013 בחרו באפשרות של הגדרה יהודית חלקית הגדירו עצמם הפעם כיהודים. הגידול הנוסף באומדן מספר היהודים בסקר החדש יכול להיזקף להבדלים בשיטת איסוף הנתונים (סקר טלפוני ב-2013 לעומת שילוב של סקר אינטרנטי ודואר ב-2020) אבל גם לכמה שינויים דמוגרפיים וזהותיים: (1) גידול בחלקם של יהודים אורתודוקסים, ובעיקר חרדים, שלהם ילודה גבוהה; (2) "השפעת הד" של כניסה של קבוצה גדולה יחסית של נכדי דור ה"בייבי בום", לשלבי חיים של נישואים, הקמת משפחה, והולדת ילדים; (3) גידול בשיעור הצאצאים של זוגות מעורבים שהם יהודים; (4) והצטרפות ליהדות של מיעוטים צבעוניים, לרבות שחורים, היספאנים, אסיאתיים ואמריקאים עם זהות גזעית כפולה; יהודים אלו הם כשמונה אחוזים מכלל האוכלוסייה היהודית האמריקאית.

אנו ערים לכך כי האומדן החדש מעיד על גידול ניכר בהשוואה לאומדנים משלהי המאה ה-20. הגידול יכול להיות מוסבר רק במעט על ידי לידות ומאזן הגירה חיובי (בעיקר מברה"מ לשעבר וישראל). יותר מכך, הוא משקף תמורות בזהות הקבוצתית והרגשה בטוחה להזדהות כיהודים באמריקה של היום. לעיתים, גם התגברות של תופעות אנטישמיות יכולה לחזק, בקרב הנרדפים, את הרצון להפגין השתייכות ליהדות.

ראוי להעיר שגם מי שבוחר לאמץ הגדרה מצומצמת יותר של האוכלוסייה היהודית, יסכים כי בשונה ממה ששוער בעבר מספרם של יהודי ארה"ב אינו מצטמצם או נשחק, אלא עולה. כך לדוגמה, מי שמבקש לכלול כיהודים את מי שמגדירים עצמם יהודים ללא דת רק אם יש להם שני הורים יהודים (כהצעת פרופ׳ סרג׳ו דלה פרגולה, שבה 6 מיליון יהודים בארה"ב).2 למעשה, מאז 1970, מסקר אחד לסקר הבא אחריו (להוציא את הסקר של שנת 2000 שהיו בו בעיות מתודולוגיות קשות), מספרם של יהודי ארה"ב נמצא בעלייה.

מעניין לבחון גם מה היה מספר היהודים על פי גישה "הלכתית" של יהודיות, קרי מי שאמו יהודייה. לפי הגדרה זו, ל-87% מיהודי ארה"ב הבוגרים לפי דת ול-70% מהיהודים ללא דת יש אמא יהודייה – דהיינו 4.8 מיליון איש. אבל מלבדם, יש עוד 1.3 מיליון אמריקאים שלא מגדירים את עצמם יהודים אבל יש להם אמא יהודייה, ובסך הכל 6.1 מיליון שעומדים בקריטריונים הלכתיים של שייכות לעם היהודי. מספר זה גבוה בכ-300,000 מאומדן הבוגרים (בני 18 שנה ומעלה) שדיווחו כי הם יהודים (ללא קשר למוצא הדתי של אמם). איננו יכולים בשלב זה, שבו אין לנו גישה ישירה למסד הנתונים, לבדוק את מספרם של הילדים בארה"ב שיש להם אמא יהודייה; עם זאת, אנו סבורים כי לאור הגידול בשנים האחרונות בנישואים מעורבים של נשים יהודיות, מספרם של ילדים כאלה לא יהיה שונה באורח משמעותי לעומת מספר הילדים שהוריהם דיווחו עליהם כיהודים. לפיכך סך-כל האוכלוסייה היהודית בארה"ב לפי הגדרה הלכתית הוא כ-7.5 מיליון.

ההכרה במספר גבוה יחסית זה מצריך היערכות מתאימה לאספקת שירותים קהילתיים מסוגים שונים לאוכלוסייה הנמצאת בגידול. גם חלק ממי שזהותם היהודית חלשה עשויים לרצות בעזרתם של ארגונים ומוסדות יהודיים לרבות בתחומי החינוך, התרבות, והרווחה. כמו כן, הקהילה היהודית, הן הארצית ובמיוחד המקומית, צריכה להיות ערוכה לקבל חברים מקבוצות מגוונות יותר מאשר אי-פעם בעבר.
תפרושת גיאוגרפית

יהודי ארה"ב אינם מפוזרים באופן אחיד על פני היבשת. מספר היהודים במדינות ובאזורים השונים נקבע על-ידי הגירה פנימית, התיישבות של מהגרים ממדינות אחרות, ריבוי טבעי דיפרנציאלי, המושפע מזיקות זרמיות (בעיקר אורתודוקסים לעומת לא-אורתודוקסים), ושיעורי התבוללות. לאחר צמצום ניכר שנמשך כמה עשורים בחלקם של היהודים באזורי ההתיישבות הוותיקים בצפון-מזרח ומערב-תיכון היבשת, לטובת אזורי חגורת השמש בדרום ובמערב, בשנים האחרונות אנו עדים להמשך המגמה אם כי בקצב יותר מתון. כיום, יהודי ארה"ב מחולקים כמעט שווה בשווה בין צפון-מזרח והמערב-התיכון מחד (48 אחוזים) לבין הדרום והמערב (52 אחוזים). אף כי החלק היחסי הגדול ביותר שלהם נמצא בצפון-מזרח במדינות כמו ניו-יורק, מאסצ'וסטס ופנסילבניה הרי שהפער בין אלה לבין כל אחד מהאזורים בדרום ובמערב קטן (לוח 1).

יהודי ארה"ב נמצאים במספרים גדולים באזורים ובמדינות רבות. פיצול זה מצריך רה-ארגון במיקומם של ארגונים, מוסדות ושירותים עיקריים. בה בעת, נוכחות גדולה על פני מרחב גדול מבטיחה חיות ולכידות יהודית, גם במקומות שבעבר היה קשה לקיים בהם פעילויות חינוכיות, תרבותיות ודתיות. עוד יש לציין כי ההתפזרות המחודשת של היהודים ברחבי היבשת דומה יותר מאי-פעם בעבר לזו של האוכלוסייה הכללית (לוח 1). היא מעידה על התערותם המוצלחת של היהודים בחברה האמריקאית הכללית.

הישגים בהשכלה ובכלכלה

הישגים בהשכלה הם מאפיין מרכזי של הצלחה חברתית. בעשורים האחרונים השתנה ההרכב של האוכלוסייה היהודית, כאשר מבוגרים בעלי השכלה חלקית הלכו לעולמם, ואת מקומם תפסו צעירים בוגרי בתי-ספר, שהמשיכו גם למוסדות של השכלה גבוהה. בחמישים השנים האחרונות הצטמצם מאוד חלקם של היהודים עם השכלה תיכונית או נמוכה יותר וגדל חלקם של מי שמחזיקים בתואר אקדמי, לרבות תואר מתקדם או מקצועי כגון עריכת דין (לוח 2). כיום, לכשישה מכל עשרה יהודים בארה"ב יש תואר אקדמי. דומה, עם זאת, כי היהודים הגיעו למיצוי הישגיהם ההשכלתיים ובשני העשורים האחרונים כמעט ולא חל שינוי במצבם בהקשר זה, כאשר בקרב כלל האמריקאים ניכר גידול משמעותי בנטייה לרכוש השכלה אקדמית ולפיכך היתרון של היהודים קטן יותר (אם כי עדיין בולט מאוד). נתונים שאינם מוצגים כאן מלמדים כי יהודי ארה"ב גם נהנים מהכנסה גבוהה. כרבע מהם מתגוררים במשקי-בית עם הכנסה של יותר מ-200,000 דולר בשנה לעומת 4 אחוזים בלבד מכלל האמריקאים. יותר ממחצית היהודים מתגוררים במשקי-בית עם הכנסה של 100,000 דולר או יותר בהשוואה לכחמישית מקרב האוכלוסייה האמריקאית הכללית. בקצה האחר של סקלת ההכנסות, רק לעשרה אחוזים מהיהודים הכנסת משק-בית של 30,000 דולר או פחות לעומת רבע בקרב שאר האמריקאים. יש לציין כי יהודים קונסרבטיבים ורפורמים מרוכזים יותר בשלבים העליונים של סולם ההכנסה לעומת יהודים אורתודוקסים.3

הערות

  1. Pew Research Center. 2021. Jewish Americans in 2020. Washington, D.C.
  2. ראו לעיל, עמ' 52 על אומדניו של דלה-פרגולה.
  3. פיו 2020, עמ' 201
הקודםהבא