03_demograhpy 2017

בחברות מערביות בנות זמננו, שינויים בגודל אוכלוסייה, במימדי הגירה ובדפוסי פריון ותמותה מצטברים לכדי השפעה משמעותית רק במשך כמה שנים. לפיכך, אף כי הדמוגרפיה היהודית היא בסה"כ יציבה ומשקפת מגמות מאוד מתונות של גידול ושיפור בכמה מדדים מרכזיים, החלטנו להשאיר את המחוג הדמוגרפי על כנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.