ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2013-2014

חמישה ממדים עיקריים – גיאופוליטיקה, קשרים בתוך ובין קהילות, גיבוש ומתן ביטוי לזהוּת, משאבים חומריים, ודמוגרפיה – משפיעים על האינטרסים וההישגים של העם היהודי.1 בהערכה השנתית לשנה זו חו­­ֹנֵך המכון למדיניות העם היהודי נוהג לפיו בכל שנה יובלט אחד מחמשת הממדים האלה ויעמוד במוקד הניתוח. בהערכה המשולבת הנוכחית יובלט ממד הזהוּת, ובנוסף לו דיון בארבעת הממדים הנלווים. בכל חמשת הממדים, הפרשנות למגמות ולשינויים, במטרה להגיע להערכת נטו המשקפת במדויק את המאזן בין אתגרים להזדמנויות, מותירה מרחב ניכר לשיפוט סובייקטיבי. לצורך השלמת הדיונים המדיניים המוגשים בהערכה השנתית, המכון למדיניות העם היהודי ערך סקר בקרב מדגם קטן של אנשים נבחרים, שנועד בחלקו לשמש כמנגנון לאיתור וזיהוי שינויים שאחרת אולי היו נעלמים מעינינו.2 תשובות אלו צורפו לנתונים ממקורות אחרים, לצורך גיבוש ההערכות הבאות למגמות בטווח הקצר.

הקודם
הבא