ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

מצב המשאבים של העם היהודי השתפר במהלך השנה האחרונה. הביצועים הכלכליים של ישראל היו חיוביים בעשור האחרון בהשוואה לרוב מדינות אירופה. התמ"ג של ישראל גדל. צמיחה זו כוללת את הפיתוח של משאבי טבע ימיים ליד חופי ישראל וברמת הגולן. ההערכה העדכנית ביותר לשיעור הצמיחה ב-2014 עמדה על 2.9 אחוזים, שיעור קטן מזה שנחזה, אך הוא הושג בשנה שהיתה בה מלחמה בת 50 יום. הצמיחה הממוצעת בקרב מדינות OECD היתה 1.9 אחוזים. בדומה לכך, כפי שדווח בחדשות הפיננסים, גם המשאבים החומריים הזמינים ליהודים בתפוצות גדלו השנה.

אך למרות זאת עלו כמה דאגות. הראשונה שבהן, שמצאה כנראה ביטוי בבחירות האחרונות לכנסת, נוגעת ליוקר המחיה הגבוה ולפערי ההכנסה בישראל.

ב-2011 היתה רמת המחירים בישראל גבוהה ב-5 אחוזים בממוצע מרמת המחירים במדינות OECD. ב-2014 גדל הפער ל-12 אחוזים. בין 2008 ל-2013 עלה מחיר רכישת דירה ב-55 אחוזים במונחים יחסיים, ומחירי השכירות זינקו ב-30%. (בין 1967 ל-2008 עלה מחיר הדיור ב-2 אחוזים בלבד).

גם הנתונים הכלכליים המצטברים מסתירים פערים גדֵלים. יחס ההכנסה הפנויה בין אדם באחוזון ה-90 לבין אדם באחוזון ה-50 (כלומר, בחציון) בישראל הוא פי 2.32, שהוא הגבוה ביותר בקרב כל מדינות OECD. היחס בין החציון לבין ישראלי שהכנסתו באחוזון העשירי הוא פי 2.75, וגם כאן מדובר בפער הגדול ביותר בקרב מדינות OECD.

מקור נוסף לדאגה הוא השקעות מספיקות בעתיד, הן בישראל והן בתפוצות.

בישראל נראה כי השינויים שהונהגו לאחרונה במטרה לשלב את החרדים בכוח העבודה בישראל משפיעים לרעה על ההשקעה הכלכלית לטווח ארוך. שתי החלטות שקיבלה הממשלה הנוכחית – החזרת קצבאות הילדים לרמתן הקודמת והפחתת מספר החייבים בגיוס לצה"ל – עומדות בסתירה לתמריצים שהוצעו להם להצטרף לשוק העבודה. תמריצים אלה מהווים את אחת הדרכים היעילות ביותר לרכישת הכישורים המתקדמים הנחוצים להשתלבות בשוק העבודה.

אשר ליהודי התפוצות, גם כאן, על אף מה שנראה כגידול במשאבים, אין די השקעות בזהות יהודית. ניתוח הנתונים הסטטיסטיים העדכניים של מחקר מכון פיו מחזק את הרושם שהעלות הגבוהה של התוכניות לבניית זהות יהודית ולחיזוקה מרתיעה משתתפים פוטנציאליים רבים. בקרב הקהילה שאינה אורתודוקסית ברצות הברית, שיעור ההשתתפות בתוכניות כאלו אצל משפחות המשתכרות יותר מ-100,000 דולר לשנה עומד על 34 אחוזים, בעוד שיעור ההשתתפות בקרב משפחות המשתכרות פחות מ-100,000 דולר לשנה הוא 17 אחוזים בלבד. בגלל דאגות אלו, למרות הגידול הכולל במשאבים, בחר המכון למדיניות העם היהודי להשאיר את מד המשאבים החומריים ללא שינוי משנה שעברה.

הקודם
הבא