ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

1    סקר המכון נערך באמצעות פאנלס פוליטיקס והסוקר מנחם לזר בקרב 1032 יהודים בישראל. חלק מהמדגם נערך באמצעות פאנל אינטרנטי, וחלקו השני באמצעות הטלפון. הנתונים שנאספו נותחו על ידי צוות המכון: פרופ׳ סטיבן פופר, פרופ׳ עוזי רבהון, ד״ר שלמה פישר ונח סלפקוב.
2    למצגת המפורטת הכוללת עוד מן הנתונים המופיעים במסמך זה ראה באתר: http://jppi.org.il
3    ראו בעיקר את המחקר של מכון הסקרים האמריקאי המוערך ״פיו״ מחודש מרץ 2016:
Israel’s Religiously Divided Society. http://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society/.
4    בסקר המכון הבחנו בין שבע קבוצות על פי רמת דתיות: חילונים לחלוטין (31%), חילונים קצת מסורתיים (21%), מסורתיים (23%), דתיים ליברלים (4%), דתיים (10%), חרד״לים (1%), חרדים (10%).
5    בעניין הגיוון: 35.1% ״די חשוב״, 22.6% ״מאוד חשוב״, בעניין הדתיות: 29% ״די חשוב״, 25.9% ״מאוד חשוב״. המשיבים לא ראו חשיבות גדולה במידה כזו למגורים לצד ישראלים שיש להם אותו מוצא עדתי, גיל ורמת הכנסה, אך כן ייחסו חשיבות לרמת השכלה (אם כי לא באותה מידה שייחסו לרמת דתיות).

הקודם
הבא