ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

נשאלת עוד השאלה מה הם כיווני ההתפתחות הדמוגרפית הצפויים של האוכלוסייה הישראלית? לשם כך עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחזיות אוכלוסייה. תחזית איננה נבואה; תחזיות אוכלוסייה הן תרגיל מתמטי הלוקח בחשבון את גודלה והרכבה (לפי גיל ומין) של האוכלוסייה בנקודת זמן התחלתית כלשהי, משליך עליה את היקפם של המרכיבים הדמוגרפיים כלומר, פריון, תמותה והגירה בינלאומית, ומחשב את התוספת או הגריעה של אוכלוסייה עבור תקופת התחזית. נהוג להניח כמה חלופות אודות מרכיבי הגידול הדמוגרפי (חלופה נמוכה, בינונית, וגבוהה). בתחזיות הלמ”ס, כל חלופה כוללת הנחות שונות על שיעורי פריון והגירה בינלאומית; ההנחות על תמותה הן אחידות לכל החלופות. כאן נציג את התוצאות של החלופה הבינונית בלבד.

חלופה זו מציעה כי מספר תושבי ישראל, שב-2015 היה כ-8.3 מיליון, יגדל עד שנת 2025 לקרוב לעשרה מיליון (9.8), ול-11.4 מיליון בשנת 2035. במונחי שיעורים, בעשור הראשון של התחזית צפויה האוכלוסייה לגדול ב-19%, ואילו בעשור השני הציפייה היא לגידול ב-16%.

קצב הגידול צפוי להיות קצת יותר מהיר בקרב לא-יהודים מאשר יהודים. לפיכך, חלקם של היהודים (ביחד עם “חסרי דת”), שעמד על 79% בשנת 2015, יצטמצם כל עשור באחוז אחד ויגיע ל-77% בשנת 2035.

לוח 6.1 תחזית האוכלוסייה של ישראל, 2035-2015 (באחוזים) (חלופה בינונית)

 

2015

2025

2035

סה"כ: באלפים

8,296.9

9,844.9

11,395.6

באחוזים

100.0

100.0

100.0

מזה: יהודים (וחסרי דת)

78.9

78.0

77.1

לא יהודים

21.1

22.0

22.9

הקודם
הבא