ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

1     במהלך פרק זה, אשתמש במונחים ציונות דתית ודתי-לאומי לחילופין, כמקובל בישראל.
2    למ"ס, הסקר החברתי 2009.
3    תמר הרמן ועוד, דתיים? לאומיים!, המחנה הדתי-לאומי בישראל 2014. המכון ישראלי לדמוקרטיה, ירושלים 2014.
4     יגיל לוי, המפקד האליון: התיאוקרטיזציה של הצבא בישראל, תל אביב, עם עובד, 2015
5     גארב, יוני. צעירי המפד"ל ושורשיו הרעיוניים של גוש אמונים. בתוך הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, אשר כהן וישראל הראל (עורכים).  ירושלים: מוסד ביאליק והקרן הקיימת לישראל. תשס"ד. עמ' 171-300.
Shlomo Fischer, Self-Expression and Democracy in Radical Religious Zionist Ideology. Unpublished Ph.D. thesis. Hebrew University of Jerusalem, 2007,
6     פישר שם.
7    Volonté général – general will.
8     נקודה 1992.
9      שוורץ, דב. ארץ הממשות והדמיון: מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונות הדתית. תל אביב: עם עובד. 1997. פישר שם.
10     Fischer op. cit.
11     אביטל אינדיג, "חינוך בבית", ראיון עם גילת בנט במוסף “מוצ"ש", מקור ראשון, 10 ביוני 2016.
12   http://glz.co.il/1064-10565-he/Galatz.aspx
13     ראו את הפרק על הזהות היהודית הישראלית ב"הערכה שנתית" זו.
14     http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/724/707.html
15     http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/TochnitHamiktsoa.htm
16     News.walla.co.il/item/2996833
17      להיות אזרחים בישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, ירושלים, משרד החינוך, תשע"ו.
Shlomo Fischer, "The Crisis of Liberal Citizenship Discourse and Education in Israel", in Adam Seligman  (ed.), Religious Education and the Challenge of Pluralism, New York: Oxford University Press.  Shlomo  Fischer, Pluralism Project, JPPI (unpublished).
18     אור קשתי וברק רביד, "בנט יעביר מליונים לקירוב היהודי ארה"ב לדת", הארץ 16.8.16
19     לוי שם 23-64.
20     לוי שם. 113-165
21      לוי, המפקד האליון, 132. ישנן 27 מכינות חילוניות או מעורבות, יאיר שלג, "יציאה מהחממה", מוסף השבת, מקור ראשון, 11 במאי 2016. החשיבות והתרומה של תוכנית המכינות הוכרה באופן פומבי ביום העצמאות 2016, כאשר הרב אלי סדן קיבל את פרס ישראל על ייסוד תוכנית המכינות.
22     לוי, שם.
23      Kobi Nachshoni, "Senior Rabbi Condemns IDF for Accomodating LGBT 'Perverts'", http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4829206,00.html
24     כך, החברות המחזיקות בזיכיון בערוץ השני חייבות לספק מגוון תרבותי ואתני.
25     ראו: גיא עזרא, "הרב בזק נגד המגזין 'מוצ"ש', סרוגים http://www.srugim.co.il/129924-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%A8%D7%AA
26     לדוגמה: מוסף השבת, מקור ראשון, 25 במארס 2016, עמ' 8-13.
27     יאיר אטינגר, "נשים דתיות בצריח: המרד נגד האורתודוקסיה מגיע לצה"ל", הארץ, 23 בספטמבר 2015 http://www.haaretz.co.il/magazine/orthodox/.premium-1.2735155
28     תמר הרמן ועוד, דתיים? לאומיים!: המחנה הדתי-לאומי בישראל ב2014. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.2014. עמ' 42 ואילך.
29     הרמן ועוד עמ' 109.
30     חנן מוזס, מציונות דתית לדתיות פוסט-מודרנית: מגמנות ותהליכים בציונות הדתית מאז רצח רבין. עבודה לשם תואר דוקטור, בר אילן 2009.
31    מוצ"ש, 5 בפברואר 2016
32    אודליה גולדמן, "ברחובותנו", מוצ"ש 260. 8 באפריל, 2016; גבירותיי ורבותיי "מהפך", מוצ"ש, 11 במאי 2016. מס' 265 חוברת מיוחדת עמ' 13 והלאה
33     לדוגמה: פורום קהלת  http://kohelet.org.il/  והמכללה למדיניות  http://www.statesmanship.org.il/he/
34        Shlomo Fischer, "The Crisis of Liberal Citizenship", Ibid JPPI Pluralism Project
35    אביטל אינדיג, "חינוך בבית".
36        Michael Waltzer, The Paradox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counterrevolutions, New Haven: Yale U. Press 2015.

הקודם
הבא