ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

במגמה לסכל ניסיונות לחקיקת חוקים דומים לחוק הפולני דלעיל, על ממשלת ישראל להגדיר עקרונות מנחים ולפעול על פיהם. יש להימנע משיקולים קצרי-מועד שעלולים להתעלם מאמירות אנטישמיות או מכחישות שואה בקרב מדינות ידידותיות לישראל, משום ששיקולים מסוג זה עלולים להוביל לעירפול שהוא כשלעצמו עלול להוסיף מומנטום למאמצים אלה.

המלצתנו היא לפעול על-פי שלושה עקרונות:

  1. לנקוט עמדה תקיפה בעניינים של שלילה או של עיוות האמת ההיסטורית, פגיעה בזיכרון השואה ורמיסת זכר הקורבנות. יש לזכור שהכחשת השואה איננה מעשה סתמי אלא מעשה שעלול להוביל להתחזקות גילויי האנטישמיות כלפי הקהילה היהודית המקומית ואף לדה-לגיטימציה של ישראל. לפיכך יש לשמור על עמדה תקיפה לגבי הכחשת השואה בכלל וסילוף ההיסטוריה בפרט.
  2. על ממשלת ישראל להכיר את העמדות המוצהרות של מנהיגי הקהילות היהודיות באותן ארצות שממשלותיהן מעניקות לגיטימציה למנהיגים אנטישמיים מתקופת השואה, או מפרסמות התבטאויות בעייתיות ביחס לשואה או לעם היהודי.
  3. כל מדינה ידידותית לישראל היא חשובה ויש לשמור על קשרים מצוינים איתה. מאז התמוטטות הגוש הקומוניסטי, מדינות מזרח אירופה הצביעו בדרך כלל באיחוד האירופי ובאו"ם בצורה אוהדת לישראל, ויש להעריך ולטפח את היחסים עיִמן.

ממשלת ישראל צריכה, מתוך שיקול דעת ועל בסיס עקרונות מנחים, להלך על חבל דק המפריד בין פרגמטיזם פוליטי שדוגל בשימור יחסים ידידותיים עם ידידותיה מחד גיסא, ועמידה איתנה על העקרונות שביסו חזונה החברתי והלאומי מאידך גיסא.

הקודם
הבא