ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

 1. Sergio DellaPergola. World Jewish Population, 2019. In: A. Dashefsky and I. Sheskin (eds.), American Jewish Year Book, 2019 (forthcoming).
 2. Israel Central Bureau of Statistics. 2019. Monthly Bulletin (May).
 3. Israel Central Bureau of Statistics. 2019.
 4. Pew Research Center. 2013. A Portrait of Jewish Americans: Findings from a Pew Research Center Survey of U.S. Jews.
 5. Theodor Sasson. 2013. “New Analysis of Pew Data: Children of Intermarriage Increasingly Identify as Jews”. Tablet (November 11).
 6. Israel Central Bureau of Statistics. 2019. Monthly Bulletin (May).
 7. שם.
 8. See: Sergio DellaPergola. 2014. “End of Jewish/non-Jewish Dichotomy? Evidence from the 2013 Pew Survey”. American Jewish Year Book, pp. 32-39; Leonard Saxe, Janet Krasner and Theodore Sasson. 2014. “Pew’s portrait of American Jewry: A Reassessment of the Assimilation Narrative”. American Jewish Year Book, pp. 71-81.
 9. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירחון עלייה, מאי 2019
 10. אנו מודים לגב’ מרינה שפס מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהעבירה לנו נתונים אלו.
 11. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שנתון סטטיסטי לישראל, 2018, לוח 3.13.
 12. חליחל, 2017.
 13. הנתונים עבור הקהילות היהודיות בתפוצה הם עבור שנים קצת לפני 2019. מידת העידכון שלהם משתנה ממדינה למדינה. אפשר להניח כי מגמות ההזדקנות רק עוד יותר התעצמו לאחרונה. לפיכך, יש לראות את הפרופורציות של מבוגרים המוצגות כאן כשמרניות ונמצאות בסף הנמוך ביותר. בהחלט ייתכן והן כיום כבר קצת יותר גבוהות.
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי, 2018, לוח 2.10.
 14. Daniel Staetsky. 2019. “Israel Is Not Small: A Demographic Update”.The Times of Israel (May 1).
הקודם
הבא