ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

המלצות המכון למדיניות עם יהודי מתייחסות לשלב הבא של הפרויקט, השלב הביצועי או המתערב. בשלב הבא נבחן צעדים אפשריים לקדם שיתוף פעולה מוגבר בין המגזרים ומעורבות מוגברת של האורתודוכסים החסידיים והישיבתיים בחיים הכלליים באמריקה.

תמיכה כלל-ארצית-גלובלית בישראל
על ארגונים יהודיים כלל-ארציים, במיוחד אלה העוסקים בתמיכה בישראל , לבחון צעדים קונקרטיים להגברת החֲברוּת והמעורבות של החרדים. צעדים אלה צריכים לכלול קמפיינים לגיוס החרדים ותוכניות חינוכיות המכוונות לקהילה החרדית.

יחסים קהילתיים עם הסביבה
על פדרציות מקומיות וארגונים יהודיים אחרים לבחון גיוס פעיל של השתתפות אורתודוכסית, חסידית וישיבתית, במועצות היחסים הקהילתיים היהודיים. המאמץ לגיוס ההשתתפות צריך לכלול ארגון של סמינרים חינוכיים.

שירותים קהילתיים
על הקהילות המקומיות להקים כוחות משימה של פעילים ומתנדבים מן הפדרציות והקהילה החרדית כדי לבחון אם ניתן להגיע לשיתוף בשירותים משפחתיים ותוכניות קהילתיות אחרות, על מנת לצמצם כפילויות מיותרות.

שירות ציבורי, פיתוח מקצועי
על ארגונים יהודיים כלל-ארציים, ארגונים פילנתרופיים ויחידים לבחון את אפשרות יצירתן של תכניות מקצועיות מיוחדות להדרכת חרדים מוכשרים, על מנת שיוכלו להתאים למילוי תפקידים בשירות הציבורי, בתחומי פנים וחוץ גם יחד.

כל בחינה נוספת של צעדי התערבות חייבת לכלול התייעצות ודו-שיח מתמידים וקבועים עם המנהיגים האורתודוכסים והחרדים הרלוונטיים.

הקודם
הבא