ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

א. איסוף החומר הקיים ממקורות שונים, כולל ממשלתיים, ולימודו.

ב. הגדרת קווים מנחים, עקרונות וקריטריונים לקביעת עמדה בסוגיות הליבה שהוצגו לעיל.

ג. שיחות עומק וראיונות, על בסיס שאלות מוקד בכל אחת מסוגיות הליבה, עם נציגים בולטים ממגוון הסקטורים, הזרמים והגישות העיקריים (נציגי הזרמים השונים – מהחרדים ועד הרפורמים, הממשלה, ארגונים אלטרנטיביים (כגון רבני צה"ר), הסוכנות היהודית, יהדות התפוצות, אישי ציבור, אינטלקטואלים ועוד) על מנת להכיר רשת רחבה של דעות ונימוקים. ראשי הפרויקט שהחלו בעבודתם כבר נפגשו עם הרב הראשי האשכנזי לישראל, ושמעו את עמדותיו בנוגע למקומה של הרבנות, אשר קרנה יורדת בקרב ציבורים רבים בחברה הישראלית חרף מגמות חדשות של פתיחות למסורת.1

ד. בסיום סבב השיחות, ועל בסיס העקרונות שייקבעו – יגובשו המסקנות ותיכתב עבודה, שתכלול ניתוח והמלצות מדיניות ותציע את המנגנון הרצוי לקידומן ויישומן.

ה. טרם פרסום הדו"ח וההמלצות יקיימו ראשי הפרויקט פגישות שקטות עם נציגים רלוונטיים מהממשלה ומיהדות התפוצות במגמה לדון במסקנות ובהמלצות ובסיכוי ליישמן.

הקודם
הבא