ספריית מאמרים / דוחות

הערכה שנתית 2021

המלצות עיקריות


על הארגונים היהודים לנטר תופעות המצביעות על סכנת ״אירופיזציה״ של האנטישמיות בארה״ב

על ממשלת ישראל להפקיד את הטיפול באנטישמיות בידי גוף מתכלל אחד עם סמכויות וכושר ביצוע

ראוי לנצל הקמת ממשלה שהרכבה שונה בישראל לשיח מחודש עם קבוצות מסויגות (בעיקר ליברליות) בארה״ב וביהדות ארה״ב

יש להעמיק את הפעילות להשתלבותו של המגזר החרדי בעשיה הלאומית בישראל

על הממשלה החדשה לעודד מהלכים המאפשרים גיבוש של זהות יהודית שאינה דתית

יש לעיין מחדש בקריטריונים של חוק השבות, ואת הנגזרות ממנו לאופי העלייה

הקודם
הבא