ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

ערכים יהודים ושימוש בכוח על ידי ישראל בעימות מזוין: עמדות יהודי העולם

  • פרויקט המכון למדיניות העם היהודי ) JPPI (, שהתחקה אחר עמדותיהם של יהודיהתפוצות בנוגע לערכים יהודיים ושימוש בכוח על ידי ישראל בעימות מזוין העלה כילישראל ולצה"ל דימוי חיובי בעולם היהודי בכל הנוגע לאופן השימוש בכוח במהלךעימות א-סימטרי.
  • למרות התדמית החיובית הנוגעת לעצם אופן הפעלת הכוח, לרבים מיהודי העולםיש קושי עם המדיניות המובילה להפעלת כוח. יהודים רבים מאוד איבדו אמון בכךשישראל מעוניינת להביא להסדר של שלום עם שכנותיה ועושה לשם כך את המאמץהראוי.
  • בקהילות יהודיות רבות בעולם ישנה תחושת משבר ביחס לקשר עם ישראל, וקושיגובר לנהל שיחה על ישראל בתוך הקהילה בגלל המחלוקות הפוליטיות החריפותששיחה כזאת מעוררת. קושי זה מוביל לדחיקה מכוונת של ישראל מסדר היוםהקהילתי, ומשבש את היכולת לתקשר את פעולותיה ומדיניותה של ישראל לציבורהיהודי במסגרת קהילתית אוהדת.
  • ישנו פער משמעותי בין צעירים לבין מבוגרים יהודים. לצעירים יש פחות אמוןבישראל ובמדיניותה, יותר נטייה להירתע מפעולות שלה, יותר ביקורת על פעולותיהותוצאותיהן, יותר תביעות כלפיה להתחשבות בעמדות יהודי התפוצות.
  • יהודי העולם אינם רואים ב"ערכים יהודיים" כלי אופרטיבי שבעזרתו ראוי לישראל לנהל מדיניות בזירה המלחמתית, אלא לכל היותר מסגרת התייחסות כללית המחייבת את ישראל לשמירה על רמה מוסרית גבוהה.
  • פרויקט המכון למדיניות העם היהודי ) JPPI (, שהתחקה אחר עמדותיהם של יהודיהתפוצות בנוגע לערכים יהודיים ושימוש בכוח על ידי ישראל בעימות מזוין העלה כילישראל ולצה"ל דימוי חיובי בעולם היהודי בכל הנוגע לאופן השימוש בכוח במהלךעימות א-סימטרי.
  • למרות התדמית החיובית הנוגעת לעצם אופן הפעלת הכוח, לרבים מיהודי העולםיש קושי עם המדיניות המובילה להפעלת כוח. יהודים רבים מאוד איבדו אמון בכךשישראל מעוניינת להביא להסדר של שלום עם שכנותיה ועושה לשם כך את המאמץהראוי.
  • בקהילות יהודיות רבות בעולם ישנה תחושת משבר ביחס לקשר עם ישראל, וקושיגובר לנהל שיחה על ישראל בתוך הקהילה בגלל המחלוקות הפוליטיות החריפותששיחה כזאת מעוררת. קושי זה מוביל לדחיקה מכוונת של ישראל מסדר היוםהקהילתי, ומשבש את היכולת לתקשר את פעולותיה ומדיניותה של ישראל לציבורהיהודי במסגרת קהילתית אוהדת.
  • ישנו פער משמעותי בין צעירים לבין מבוגרים יהודים. לצעירים יש פחות אמוןבישראל ובמדיניותה, יותר נטייה להירתע מפעולות שלה, יותר ביקורת על פעולותיהותוצאותיהן, יותר תביעות כלפיה להתחשבות בעמדות יהודי התפוצות.
  • יהודי העולם אינם רואים ב"ערכים יהודיים" כלי אופרטיבי שבעזרתו ראוי לישראל לנהל מדיניות בזירה המלחמתית, אלא לכל היותר מסגרת התייחסות כללית המחייבת את ישראל לשמירה על רמה מוסרית גבוהה.
הקודם
הבא