יחסי ישראל-תפוצות

מדינת ישראל, התפוצות וחוק הלאום

By: Dr. Shlomo FischerDr. John Ruskay

מדינת ישראל, התפוצות וחוק הלאום

  1. על ממשלת ישראל להשקיע ביצירת מרחב של תוכניות לימודים בבתי הספר הממלכתיים בישראל לשם לימוד ההיסטוריה של התפוצות והחיים היהודיים כיום מחוץ לגבולות ישראל. לשם כך יידרש, בראש ובראשונה, מאמץ מתואם לגיוס הנהגת תחום החינוך בישראל להשקיע זמן ומשאבים לנושא "לימודי תפוצות" במסגרת היעדים החינוכיים. גיוס כזה יחייב שינוי בסדרי העדיפות החינוכיים והערכיים, וכן השקעה בפיתוח תוכניות לימודים וקידום מקצועי לאנשי ונשות החינוך הישראלים בבתי הספר הממלכתיים בישראל. שינוי זה יחייב הקצאת משאבים פוליטיים וכספיים גדולים.
  2. יש ליצור יחסי ידידות בין היהודים בישראל ליהודי התפוצות ולחזק את ההבנה ההדדית ביניהם. בקרב המשתתפים בדיאלוג שררה הסכמה רחבה שלתוכניות וליוזמות שמשתתפים בהן יחד יהודים ישראלים ויהודי תפוצות יש ערך קריטי ביצירת יחסי הידידות ובחיזוק ההבנה ההדדית הללו. אף שישנן מסגרות רבות שמפגשים מסוג זה מתקיימים בהן, רבות ממסגרות אלה מיועדות אך ורק להנהגה ולמי שמעורבים יותר מאחרים בחיים היהודיים. משום כך מומלץ שממשלת ישראל תקצה סכומים גדולים, נוסף על מימון שווה מן התפוצות, לסבסוד של משלחות מהתפוצות – מבתי כנסת, ממרכזי קהילות יהודיים ומסניפי הלל – ותפגיש אותן עם גופים ישראליים עמיתים (דוגמת עיריות ומרכזי קהילות). משתתפי הדיאלוג הביעו במגוון דרכים את הדעה שלגידול ממשי במספרן של תוכניות מסוג זה תהיה השפעה חיובית על חיזוק היחסים ישראל-תפוצות. במסגרת המוצעת יש לשקול גם קיום מפגשים בין קבוצות שיש ביניהן מחלוקת. מפגשים כאלה יש לתכנן ולהכין בקפדנות, בכלל זה הכשרת מנחים ובחינת מגוון צורות מפגש.
  3. כפי שמצוין בדוח זה, משתתפי הדיאלוג היו גם פתוחים לשקול דרכים למעורבות של ממשלת ישראל בחיזוקו של חינוך יהודי בתפוצות ובה בעת זהירים לגבי מעורבות ממשלתית שכזו. כל המשתתפים הדגישו את הצורך בהתייעצות מעמיקה ובתכנון משולב. כדי לפתח עבודה משותפת, שתהיה מוסכמת על כל הגורמים הרלוונטיים, מומלץ שמשרד ראש הממשלה ומשרד התפוצות יקימו מסגרת להיוועצות בהנהגת התפוצות. שורת נושאים נדונו בדיאלוג, ובכללם השקעה בפיתוח של תוכניות לימודים, סבסוד השתתפות במחנות קיץ ובלימודים בבתי ספר יומיים יהודיים ופיתוח מקצועי. כל אחד מן התחומים האלה ראוי לדיון במסגרת המשולבת.
הקודםהבא