אסטרטגיה למאבק באנטישמיות

לנוכח מחויבותה החוקתית לשלומם של יהודי התפוצות בהתאם לחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מבקש המכון למדיניות העם היהודי (ה-JPPI) להכין הצעה מפורטת לאסטרטגיה לאומית למדינת ישראל למאבק באנטישמיות.
בשל העלייה החמורה בהיקפי ביטויי האנטישמיות ברחבי העולם, מוצע כי ישראל – בדומה למדינות רבות בעולם – תאמץ תכנית לאומית מקיפה ורב שנתית למאבק בהתפשטות התופעה, אשר תגדיר ותביא לידי ביטוי את מקומה ותפקידה הייחודי של מדינת ישראל בתחום זה. תכנית זו תביא לאסדרה טובה יותר של תחום המאבק באנטישמיות בישראל, תביא לשיפור שיתוף הפעולה בתחום המאבק בין כלל משרדי הממשלה ובינם לבין הגורמים הנוספים העוסקים בכך ותצביע על דרכי הפעולה ועל הצעדים בהם תנקוט מדינת ישראל למיגור האנטישמיות.

בראש הפרויקט עומד ד"ר רוברט נויפלד