קהילות יהודיות בעולם

דמוגרפיה יהודית

בחברות מערביות בנות זמננו, אירועים ותהליכים דמוגרפיים הם על-פי-רוב איטיים. שינויים בגודל אוכלוסייה, במימדי הגירה ובדפוסי פריון ותמותה מצטברים לכדי השפעה משמעותית רק במשך כמה שנים. הוא הדין לגבי האוכלוסייה היהודית העולמית, המרוכזת רובה ככולה בישראל, באמריקה ובאירופה. לפיכך, אף כי הדמוגרפיה היהודית היא בסה"כ יציבה ומשקפת מגמות מאוד מתונות של גידול ושיפור בכמה מדדים מרכזיים, החלטנו להשאיר את המחוג הדמוגרפי על כנו.

בחברות מערביות בנות זמננו, שינויים בגודל אוכלוסייה, במימדי הגירה ובדפוסי פריון ותמותה מצטברים לכדי השפעה משמעותית רק במשך כמה שנים. לפיכך, אף כי הדמוגרפיה היהודית היא בסה"כ יציבה ומשקפת מגמות מאוד מתונות של גידול ושיפור בכמה מדדים מרכזיים, החלטנו להשאיר את המחוג הדמוגרפי על כנו.

 
בשנה החולפת (2016) התווספו להערכתנו כמאה אלף נפש לאוכלוסייה היהודית העולמית הנאמדת לפיכך כיום בקצת למעלה מ-14.5 מיליון. התמורות בגודל האוכלוסייה היהודית בעולם מבליטות את הגידול במספרם של היהודים בישראל ואת היציבות במספרם של היהודים בארה"ב (שתי הקהילות היהודיות הגדולות ביותר בימינו). אומנם, בשנת 2016 מספר העולים לישראל היה נמוך בכ-2,000 לעומת השנה שקדמה לה, אבל מספר זה גבוה יותר מאשר בכל אחת מהשנים 2013 ו-2014. צמצום במספר העולים משקף מגמות נבדלות לפי ארצות מוצא. מחד גיסא, גדל מספר העולים מרוסיה ומארה"ב אבל ירד מספרם של העולים מאוקראינה ומצרפת.

שיעור הפריון של נשים יהודיות בישראל המשיך לטפס: מ-3.09 בשנת 2014 ל-3.11 בשנת 2015. מאזן ההגירה של ישראלים, קרי מספר היוצאים פחות מספר החוזרים לאחר שהות של שנה ומעלה בחו"ל, הצטמצם מהפסד של 7.3 אלפים ב-2013 להפסד של 6.8 ב-2014. גם שיעור העזיבה, כלומר מספר העוזבים יחסית לגודלה של האוכלוסייה היהודית הישראלית, נמצא במגמה של צמצום (1.9 לכל אלף תושבים ב-2014 לעומת 2.1 לכל אלף תושבים בשנת 2010). במילים אחרות, היקף העזיבה איטי יותר מקצב גידולה של האוכלוסייה היהודית בישראל.

לכך יש להוסיף כי לאחרונה פרסם מכון המחקר האמריקאי "פיו" (PEW) עדכון והרחבות לתחזיות דמוגרפיות, לרבות לגבי היהודים. לגבי ישראל, התחזיות מתמקדות במי שהם יהודים לפי הגדרות הלכתיות, ואילו לגבי יהודי התפוצה – באלה המגדירים עצמם כיהודים. בהנחה של הימשכות הדפוסים הדמוגרפים שנצפו לאחרונה, האוכלוסייה היהודית העולמית צפויה לגדול עד שנת 2050 לכדי 16.1 מיליון נפש. עיקר הגידול יתרחש בישראל, שאוכלוסייתה היהודית תגדל עד סוף התקופה האמורה ל-8.2 מיליון. מספר היהודים בארה"ב צפוי להצטמצם עד אמצע המאה הנוכחית בכ-300,000 נפש (ל-5.4 מיליון), וביתר קהילות התפוצה הוא יישאר יציב – כ-2.5 מיליון יהודים. אומדן צפוי זה נמצא פחות או יותר באמצע טווח התחזיות שהכין המכון עבור שנת 2030, בין  התרחיש הנמוך של 12 מיליון לתרחיש הגבוה של 18 מיליון יהודים.

מלבד האוכלוסייה היהודית הנ"ל יש עוד כמיליון נפש בארה"ב המגדירים עצמם "יהודים באופן חלקי". ברובם הם צאצאים של זוגות מעורבים. דמוגרפים ואנשי מדעי החברה חלוקים בשאלה האם יש להכליל אותם באוכלוסייה היהודית אם לאו. כמובן שמי שבוחר לצרפם מגדיל באופן ניכר את מספרם של היהודים בעולם, ליותר מ-15 מיליון כיום ולכ-17 מיליון באמצע המאה ה-21.

 

.