[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_2u16"]
מאמרים

העוצמה הרכה כנכס לאומי

המאמר של הד"ר שרון פרדו, מתמקד בעוצמה רכה- היכולת לעצב את רצונם של אחרים- בהקשר הישראלי. ד"ר פרדו מדגיש, באמצעות ניתוח מרכיבי העוצמה הרכה, את נקודות החולשה בחשיבה ובאסטרטגיה הישראלית אל מול ההתקפות הפוליטיות, הפיזיות והאישיות ואל מול  התעוררות תופעות חדשות של אנטישמיות ואנטי-ישראליות.

בחלקו האחרון של המסמך מוצגות המלצות ואסטרטגיות פעולה להערכת, התמודדות והתייחסות לעוצמה הרכה של ישראל כנכס לאומי.