זהות

הצבעת ישראלים בחו"ל

החוק הקיים בישראל מתיר הצבעה לישראלים בחו"ל בתנאים מסוימים בלבד. מצב זה יוצר
עיוות ממסדי לפיו עשרות אלפי אזרחים ישראלים הנמצאים בחו"ל באופן זמני (חלקם אף
בתפקידים ביטחוניים), ורואים במדינת ישראל את מרכז חייהם, אינם יכולים להצביע.
השינוי שחל בשנים האחרונות כתוצאה מתהליכי גלובליזציה שלוו בהגירת ישראלים לפרקי זמן
קצרים וארוכים, הביא את מוסדות המדינה והציבור בישראל לזנוח את גישת ההדרה שאפיינה
את יחסם למהגרים בעבר, ולאמץ גישה מכילה יותר המטפחת את הקשרים הזהותיים
והתרבותיים עמם. שינוי זה מצדיק שקילה מחודשת של נושא הצבעת הישראלים בחו"ל ומעלה
את הסבירות לקבלתו בציבוריות הישראלית.

נייר זה, שנכתב לבקשתו של מזכיר הממשלה, עו"ד צביקה האוזר, מציע בחינה מחודשת של הגישה הממסדית הנוכחית אשר מונעת מעשרות אלפי אזרחי ישראל בחו"ל שמדינת ישראל היא מרכז חייהם, את האפשרות לבחור בבחירות לכנסת.