יחסי היהודים ומדינת ישראל לנוצרים ולנצרות

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש לחקור את יחסם של היהודים בישראל ושל מדינת ישראל כלפי הנוצרים והנצרות בישראל.
מטרת המחקר היא לעמוד על המצב כיום, ראשית מתוך הבנה שהיחס לקהילה הלא יהודית בישראל היא בבואה של מהלכים אידאולוגיים רחבים יותר במדינת ישראל. מהלכים אלו משקפים את הדרך שבה מדינת ישראל כיום תופסת את מקומם של אזרחיה הלא יהודיים, ואת היחס שבינם לבין היהודים במדינה. חשיפת מהלכים אלו יכולה להאיר מגמות חבויות הנוגעות לגזענות, יחס לדתות, למיעוטים ועוד. כתוצאה מחשיפה זו, נבקש גם למצוא פתרונות לתיקון ולשיפור יחסים אלה, מתוך הבנה כי ישנה חשיבות ערכית ואסטרטגית בשיפור המצב הקיים.
במסגרת זו קבוצת המחקר סוקרת את השינויים שחלו במדינה ובחברה הישראלית כלפי הנוצרים והנצרות, מאת קום המדינה, ועד היום, בהתבסס על: אירועי עבר, ספרות בנושא, מפגשים עם ראשי הקהילות הנוצריות ו"אנשים בשטח" העוסקים בנושא, ושאלון הבוחן את הנושא ממבט רחב ומקיף. במהלך העבודה, מגבשת קבוצת המחקר הצעות למדיניות (יעדים, ודרכים למימוש יעדים אלה), אשר יתפרסמו עם סיום המחקר, מתוך תקווה לשרטט דרכים ואופנים הנדרשים לשם שיפור יחסה של מדינת ישראל ואזרחיה היהודיים כלפי הנוצרים והנצרות בישראל.

את הפרויקט מובילה פרופ' מיכל בר-אשר סיגל.