[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_2u16"]
מדד קול העם היהודי

מדד קול העם היהודי לחודש יוני 2024 – יהודי ארה"ב מתנגדים לעצירת משלוחי הנשק לישראל

סקר קול העם היהודי שנערך בתחילת חודש יוני 24, מראה כי רוב מכריע (80%) של יהודי ארה"ב מתנגדים להשעיית משלוחי נשק לישראל כאמצעי לחץ מדיני וסבורים כי מדובר בכלי שאיננו לגיטימי בעת הזו.

הסקר מצביע על פערים משמעותיים בין מצביעי ביידן למצביעי טראמפ בנושאים הקשורים לישראל. בעוד ש-92% ממצביעי ביידן המובהקים רואים את הנשיא כ"פרו-ישראלי", רק 7% ממצביעי טראמפ המובהקים חולקים דעה זו. לעומת זאת, 97% ממצביעי טראמפ המובהקים רואים את טראמפ כ"פרו-ישראלי", לעומת 20% בלבד ממצביעי ביידן המובהקים.

הסקר מגלה כי רוב המצביעים מכל הספקטרום הפוליטי, למעט אלה שבטוחים שיצביעו לנשיא ביידן, חשים שארה"ב אינה תומכת מספיק בישראל במהלך המלחמה. עם תחושה זו הסכימו גם 26% מאלה שבטוחים שיצביעו לנשיא ביידן.
בסקר חודש יוני נרשמה עלייה בשיעור הסבורים כי ישראל היא הנושאת באחריות העיקרית להחרפת המתיחות בין הממשל האמריקאי לבין ממשלת ישראל. עליה זו נרשמה בעיקר בקרב 58% ממי שמגדירים עצמם ״מאד ליברלים״ ו 44% מאלו הנוטים לליברלים.

למרות המתיחות הפוליטית, הסקר מגלה קשר חזק בין יהודי ארה"ב לישראל. כ-80% מהמשיבים מגדירים עצמם כ"ציונים" או "קצת ציונים". פילוח של שאלת הציונות על פי גיל המשתתפים מלמד (כצפוי) על נוכחות ניכרת יותר של לא ציונים ואנטי ציונים בגילאים הצעירים ביותר. 12% מהצעירים עד גיל 25 העידו על עצמם שהם אנטי ציונים לעומת 87% שאומרים שהם ציוניים או מעט ציוניים. בקבוצת הגיל 25 – 35 , 7% הגדירו עצמם כאנטי ציוניים ו – 11% אומרים שהם אינם ציוניים לעומת 78% המגדירים עצמם ציונים או מעט ציוניים.

כ-80% מהיהודים, הן בישראל והן בארה"ב, מסכימים ״קצת״ או ״לגמרי״ עם האמירה שלשתי הקהילות יש ״גורל משותף״. כך עולה משני סקרים שערך המכון למדיניות העם היהודי בחודש האחרון, האחד בקרב יהודים החיים בישראל והאחר בקרב יהודים החיים בארה״ב. בשתי המדינות, הנטייה להסכים עם אמירה זו גבוהה יותר בקרב יהודים אורתודוכסים.

רוב משמעותי מקרב יהדות ארה"ב שנסקרו מדווחים על התחזקות הזהות היהודית והקשר לישראל בעקבות אירועי 7 באוקטובר. כ-60% מציינים שהסיכוי שיבקרו בישראל עלה בעקבות המלחמה. כ – 30% מהיהודים בסקר מדווחים שהוסיפו סממן לבוש בעל מאפיינים יהודיים לאחר אירועי 7 באוקטובר לעומת 4% (בממוצע) שמדווחים שהסירו פריט יהודי מהלבוש שלהם.

רוב היהודים (54%) ש״מחוברים״ לקהילה היהודית (affiliated) מעידים כי הגבירו את תכיפות ההשתתפות שלהם בפעילות יהודית בעקבות אירועי המלחמה. רוב היהודים (70%) שאינם מחוברים לקהילה העידו שהאירועים לא גרמו להם להשתתף באירועי הקהילה יותר מבעבר.

פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, אומר: "הדו"ח מראה שזהותם היהודית של יהודים אמריקאים רבים התחזקה בעקבות אירועי 7 באוקטובר וכך גם הקשר שלהם לישראל. אף שהרקע לכך טראגי, יש כאן גם הזדמנות עבור מדינת ישראל לבניית גשר מוצק יותר ביחסים שבין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם; יחסים שהוזנחו על ידי הממשלה בעשור האחרון".

הסקר נערך במהלך חודש יוני 24, בהשתתפות 634 יהודים אמריקאים הרשומים לפאנל קול העם של המכון למדיניות העם היהודי. הדוח אינו מספק ערך משוקלל המייצג את דעתם של יהודי ארצות הברית בכללותם, אולם מספר המשתתפים מקבוצות שונות מאפשר לנו לזהות מגמות, דעות משמעותיות, והבדלים בין קבוצות יהודים שונות על פי השתייכות דתית, קשר רגשי לישראל, נטייה פוליטית, קשר ליהדות, ועוד.

נתונים בנוגע למשתתפים בסקר (ראה טבלה): כמחצית מזהים עצמם כליברלים; שיעור המשתתפים בנישואים מעורבים נמוך משמעותית לעומת הממוצע בקהילת יהודי ארה״ב; שיעור המשתתפים הקונסרבטיבים גבוה משיעורם בכלל יהודי ארצות הברית. שיעור המשתתפים שאינם משתייכים לאף זרם דתי נמוך משיעורם בכלל יהודי ארצות הברית. מבחינה פוליטית, המשתתפים בסקר החודש נוטים להיות שמרנים יותר מאשר בסקרים קודמים. משתתפי הסקר נוטים לבקר בישראל בשיעור גבוה משמעותית מהממוצע של יהודי ארצות הברית.

לקריאת המדד המלא.