ישראל

חברה, זהות וזיקות פוליטיות בישראל

מסמך זה מציג ומנתח את המאפיינים החברתיים, הזהותיים, והפוליטיים של האוכלוסייה הישראלית תוך התמקדות עיקרית ביהודים. אנו משרטטים את קווי ההתפתחות של מאפיינים אלו לאורך שנות קיומה של המדינה, אבל עם דגש מיוחד על עשרים וחמש השנים האחרונות. אף כי כל אחד ממאפיינים אלו עומד בפני עצמו, הרי ככל שהניתוח שלנו מתקדם הוא מקשר את התכונה הנידונה עם תכונות שנבחנו מוקדם יותר. גישה כזו מאפשרת הבחנות מפורטות של החלקים המרכיבים את הפסיפס האנושי הישראלי.